måndag 16 mars 2015

Ditt barn kanske vill börja skolan vid fem års ålder?

Börja skolan tidigare?
Jag har tänkt att jag ska försöka redovisa det jag gör i kommun och landsting och det bästa sättet för mig att göra det på bör vara här. Motionen nedan lämnades in förra veckan men skrevs förra månaden då detta är något jag anser vara väldigt viktigt. Jag kan inte mer än tacka media för att de uppmärksammar exceptionella barn samtidigt!

Många är de som väljer att se problemen men jag vill se fördelarna. Mellan två och fyra procent av Sveriges befolkning beräknas vara extra smarta inom ett eller flera ämnen. Detta gäller då självklart även barnen och då de elever vi har i skolorna.
Meningen med motionen är att barn som exempelvis räknas till denna grupp ska få möjligheten att börja tidigare. Möjligheten, de ska inte tvingas.

Min egen erfarenhet efter snart ett decennium inom skolan är att elever som är väldigt duktiga på någonting blir väldigt störiga för övriga elever då de många gånger är understimulerade. De kan redan det som ska göras och klarar då inte att sitta still. Jag klandrar dem inte för trots min ålder klarar jag det inte ändå. Det kryper i hela min kropp av att sitta på en stol och jag föredrar än idag att sitta på golvet om det är föreläsningar. Tyvärr passar det sig inte alltid när det är möten.

Underst ligger även den interpellation jag skickade till kommunen i fredags då jag anser ämnet vara högaktuellt och jag verkligen vill veta vad vår kommun gör för dessa barn.
 
Motion om flexibel skolstart
I Skollagen står det under paragraf 3:

Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.”

Kungsbacka kommun har tagit till fasta på skollagen och låtit barn börja förskoleklass redan höstterminen då barnet fyllt fem år.

Detta är alltså inte ett tvång utan en möjlighet för de familjer som anser att detta är det bästa för deras barn. Föräldrarna bestämmer dock inte allt utan det är kommunens verksamhetschef som tar det slutgiltiga beslutet och det baserar bland annat på barnets behov, utveckling och lärande.
Det sker alltså utifrån barnets bästa vilket är det som alltid ska stå i centrum.

Det finns exceptionella barn som redan vid tidig ålder visar på oerhörda kunskaper inom olika ämnen. Vissa av dessa barn kommer anpassa sig in i det system som egentligen ska anpassas efter dem men i vissa fall kommer det leda till en elev som väldigt snabbt tycker att skolan är för enkel och som istället kommer ägna mycket tid åt andra saker istället för att ledas framåt.

I en större klass läggs ofta den största energin på de elever som har det lite svårare för sig.
Exempel på elever som skulle kunna börja förskolan redan vid fem års ålder är de som redan kan alfabetet, kan läsa och skriva och som har förstått grunden inom matematik.

Dessa elever är kanske inte överrepresenterade men då det ska vara en skola anpassad efter eleven bör det inte vara några problem att låta dessa barn, vars föräldrar anser det rätt och i de fall verksamhetschefen håller med föräldrarna, börja skolan ett år tidigare.
Skolan är till för eleverna. Eleverna är inte till för skolan.

Jag föreslår därför
Att Sölvesborgs kommun utreder eventuella effekter av att låta barn börja förskoleklass höstterminen det år de fyller fem år.
sr.se
Att Sölvesborgs kommun, vid utredda positiva effekter, inför en flexibel skolstart inom ramarna för vad skollagen säger.
Emilie Pilthammar
Moderaterna
 
 
Interpellation angående barn med särskilda kunskaper
SKL gav förra året ut en handlingsplan tillsammans med några kommuner för att de barn med en särskild begåvning ska få sina behov tillgodosedda i skolan. Skolverket arbetar nu med ett stödmaterial till skolorna inom detta.
Särskild begåvning innebär att barnet är väldigt duktig inom ett eller flera ämnen och det räknas med att mellan två och fyra procent av hela befolkningen kan räknas hit. Detta innebär att på 1000 elever är det mellan 20 och 40 barn som har denna begåvning.
Många av dessa barn tycker skolan är för enkel och ägnar många gånger sin tid åt att störa de andra eleverna, sitta av tiden eller vill helt enkelt inte gå till skolan. De mår dessutom många gånger dåligt då de inte känner att de passar in.
Skolan ska vara till för alla och dessa barns behov ska tillgodoses liksom de barn som har svårt med något ämne. Det finns skolor som redan idag tillåter dessa elever att läsa vissa ämnen med äldre elever.

På vilket sätt tillgodoser Sölvesborgs kommun elever med särskild begåvning?


Emilie Pilthammar
Moderaterna